Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Formu

BURSA ÖZŞEHİR EĞİTİM KURUMLARI LTD. ŞTİ.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA FORMU

Sayın Velimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, BURSA ÖZŞEHİR EĞİTİM KURUMLARI LTD. ŞTİ.Kısaca “Kurum” olarak anılacaktır.) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenebilecektir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Veri: Irka, etnik kökene, siyasi düşüncelere, felsefi inanca, dine, mezhebe veya diğer inançlara, kılık ve kıyafete, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerine, sağlığa, cinsel hayata, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ve biyometrik verilere ilişkin verileri ifade etmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Öğrencinin ve Öğrenci velisi/annesi/babası/yakının verileri eğitim-öğretim hizmetine karşılık fatura düzenlemek, öğrenci ve Kurum hakkında bilgi paylaşımında bulunmak, karşılıklı olarak sözleşme kurmak, ödeme taahhüdü düzenlemek, sms, e-mail ve benzeri iletişim araçlarını kullanarak Kurum’un uygulamaları ve öğrencinin durumu hakkında bilgi vermek üzere yasal sınırlar içerisinde gerekli mevzuatlar ve Kurum’un işleyişinin zorunlu kıldığı sebeplerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılma Amacı ve Alıcılar: Kişisel Verileriniz, hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde olmak kaydıyla her türlü idari ve resmi makamlara aktarılabilecektir. Ayrıca grup şirketlerimiz ile faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ya da yurtdışında mukim iş ortaklarımıza, hizmet alınan yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan sebeplerle işlenen veriler mevzuata uygun şekilde otomatik olmayan yollarla yazılı veya sözlü şekilde elde edilmekte olup, fiziksel ve elektronik ortamda saklanmaktadır.

Veri sorumlusuna ( Kurum’a) başvurarak aşağıdaki bilgileri talep etme hakkına sahipsiniz;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

§  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

§  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

§  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

§  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

§  Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

§  Kişisel verilerin düzetilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

§  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

§  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu durumda Kurum talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel verilerinizin Kurumumuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; ÖZŞEHİR EĞİTİM KURUMLARI LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin yukarıda açıklanan sebeplerle, elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme AÇIK RIZA nız olması halinde ONAYLAYINIZ.